خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17577   بروزرسانی: 20-07-1394

Fatemeh Mohammadi moghanjoghi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. آئین دادرسی کیفری، حقوق جزای عمومی ، حقوق جزای اختصاصی