خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17385   بروزرسانی: 20-07-1394

Fatemeh Mohammadi moghanjoghi

شرکت در کارگاههای آموزشی

کارگاه آشنایی با اتوماسیون اداری و سامانه گلستان  در تاریخ 21/3/1392

دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان