خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17577   بروزرسانی: 20-07-1394

Fatemeh Mohammadi moghanjoghi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, حقوق جزا و جرم شناسی , 1389-1382
عنوان رساله : اصول و ضوابط ناظر بر تعیین کیفر و اهداف آن ( مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان، آلمان و ایران)
زمینه رساله : حقوق جزای عمومی ، مجازات ها

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, حقوق جزا و جرم شناسی , 1382-1379
عنوان پایان نامه : اصول حاکم بر دادرسی منصفانه ( مقررات بین المللی و داخلی)
زمینه پایان نامه : آئین دادرسی کیفری

کارشناسی : دانشگاه تهران, ایران, حقوق قضایی , 1379-1375