خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16419   بروزرسانی: 20-07-1394

Fatemeh Mohammadi moghanjoghi

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت   همكارمهر 1382مهر  1383دانشگاه تهران
جایگزین های مجازات زندان یا مجازات های بینابینی   همكارمهر 1380مهر  1382دانشگاه تهران، موسسه علوم جزایی و جرم شناسی