خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7776   بروزرسانی: 18-01-1399

Zohreh Toghranegar

Publications in Journals

International ISC9.  زهره طغرانگار و مهناز وفادار
معرفي گونه هاي گياهي درختي و درختچه اي بخش مركزي شهرستان زنجان
The introduction of tree and shrub species in the central district of Zanjan county town
يافته هاي نوين در علوم زيستي دوره 7 شماره 1 (1399صفحات 119-132.  [Abstract  ]
International ISI8.  Setareh Amanifar, Zohreh Toghranegar
The efficiency of arbuscular mycorrhiza for improving tolerance of Valeriana officinalis L. and enhancing valerenic acid accumulation under salinity stress
INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS Vol. 147 (2020PP. 1-13 DOI: doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112234.  [Abstract ]
International ISI7.  Charlotte Prieu, Zohreh Toghranegar, Pierre-Henri Gouyon & Béatrice Albert
Microsporogenesis in angiosperms producing pantoporate pollen
Botany Letters Vol. 166 Issue 3 (2019PP. 1-10 DOI: doi.org/10.1080/23818107.2019.1652849.  [Abstract ]
داخلي-ISC6.  ستاره امانی فر، الهه وطن خواه، زهره طغرانگار، سمیه اکبری واحد
تأثیر قارچ شبه میکوریز Piriformospora indica بر برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه یونجه (Medicago sativa L.) تحت تنش کم‌آبی
The Effect of Mycorrhiza-Like Fungus Piriformospora indica on Some Physiological and Biochemical Responses of Alfalfa (Medicago sativa L.) under Water Deficit Stress
دانش آب و خاک -دانشگاه تبریز دوره 29 شماره 1 (1398صفحات 194-206.  [Abstract ]
داخلي-ISC5.  مهناز وفادار، زهره طغرانگار، اصغر زمانی
مطالعه ترکیب فلوریستیکی، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان سه منطقه از شهرستان ابهر در جنوب شرق استان زنجان
A study of the floristic composition, life form, and chorology of plants in three areas of Abhar County (South East of Zanjan province)
تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره 30 شماره 9 (1396صفحات 71-102.  [Abstract ]
داخلي-ISC4.  M. Sohrabi, H. Sipman, Z. Toghranegar & T. Nejadsattari
A contribution to the lichenized mycota of Zanjan province, Iran
The iranian journal of botany Vol. 16 Issue (31)1 (2010PP. 125-129.  [Abstract  ]
International ISI3.  Zohreh Toghranegar, Sophie  Nadot and Beatrice Albert
Variation of microsporogenesis in monocots producing monosulcate pollen grains.  
Annals of Botany Vol. 112 Issue 1 (2013PP. 135-139 DOI: doi: 10.1093/aob/mct104.  [Abstract ]
International ISI2.  Charlotte Prieu ,Zohreh Toghranegar, Alexis Matamoro-Vidal, Sophie Nadot, Béatrice Albert
Additional callose deposits are located at the future apertural regions in sulcate, ulcerate, porate, colporate, colpate, and syncolpate pollen grains
Botanical Journal of the Linnean Society Vol. 183 Issue 2 (2017PP. 271-279 DOI: DOI: 10.1093/botlinnean/bow003 .  [Abstract ]
International ISI1.  Beatrice Albert, Zohreh Toghranegar and Sophie Nadot  
Diversity and evolution of microsporogenesis in Bromeliaceae
Botanical Journal of the Linnean Society Vol. 176 Issue 1 (2014PP. 36-45 DOI: doi.org/10.1111/boj.12191.  [Abstract ]


Presentations in Seminars & Congress


International 19. زهره طغرانگار، الهه وطن خواه، مهناز وفادار، ستاره امانی فر
اثر غلظت­های مختلف سرب بر برخی پارامترهای رشد در گیاه سنبل‌الطیب  
The effect of different concentrations of lead on some growth parameters in valerian plant

ششمین کنگره ملی فیزیولوژی گیاهی ایران


دانشگاه یزد و انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران, یزد-ایران, 1 - 2 آبان 1398.  [Abstract  ]
International 18. الهام یگانه، الهه وطن خواه، زهره طغرانگار، ستاره امانی فر
اثر قارچ میکوریز آربوسکولار بر پارامترهای رشد گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) تحت سطوح مختلف روی
Effect of arbuscular mycorrhizal fungus on growth parameters of liquorice (Glycyrrhizin labra L.) under different zinc levels

ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران


دانشگاه یزد و انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران, یزد-ایران, 1 - 2 آبان 1398.  [Abstract  ]
International 17. الهام یگانه، الهه وطن خواه، زهره طغرانگار، ستاره امانی فر    
اثر قارچ میکوریز آربوسکولار بر پارامترهای رشد گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) تحت تنش سرب
Effect of arbuscular mycorrhizal fungus on growth parameters of liquorice (Glycyrrhiza glabra L.) under lead stress

شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران


دانشگاه زنجان و انجمن علوم خاک ایران, زنجان-ایران, 5 - 7 شهريور 1398.  [Abstract  ]
International 16. زهره طغرانگار، ستاره امانی فر
اثر قارچ Funneliformis mosseae بر محتوی سدیم و پتاسیم درگیاه سنبل الطیب (Valeriana officinalis L.) تحت تنش شوری
The effect of Funneliformis mosseae on Na+ and K+ content of Valeriana officinalis L. under salt stress

اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 6 شهريور 1397.  
International 15. زهره طغرانگار، مهناز وفادار
معرفی درختان و درختچه‌های شهرستان زنجان در شمال غرب کشور
Introduction of Trees and Shrubs in Zanjan County in the Northwest of Iran

بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران

 


دانشگاه مراغه و انجمن زیست شناسی ایران, مراغه-ایران, 2 شهريور 1397.  
International 14. مهناز وفادار، زهره طغرانگار
مطالعه مقدماتی گیاهان دارویی پرمصرف شهرستان ابهر در جنوب شرق استان زنجان، ایران
Preliminary study of plentiful medicinal plants of Abhar county in southeast of Zanjan province of Iran

بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران


دانشگاه مراغه و انجمن زیست شناسی ایران, مراغه-ایران, 2 شهريور 1397.  
National 13. زهره طغرانگار، ستاره امانی فر
تأثیر قارچ Rhizophagus intraradices بر نسبت Ca/Mg و Ca/Na در گیاه سنبل الطیب تحت تنش شوری
Effect of Rhizophagus intraradices on Ca/Mg and Ca/Na ratios in Valeriana officinalis L. under salinity stress

دومین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان


دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, تبریز-ایران, 15 شهريور 1397.  
National 12. زهره طغرانگار، ستاره امانی فر
بررسی اثر قارچ Funneliformis mosseae بر محتوای اسید والرنیک گیاه سنبل الطیب تحت تنش شوری
Evaluation the effect of Funneliformis mosseae on valerenic acid content of Valeriana officinalis L. under salt stress

دومین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان 


دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, تبریز-ایران, 15 شهريور 1397.  
International 11. زهره طغرانگار، مهناز وفادار
مطالعه اتنوبوتانی گیاهان دارویی موثر در درمان بیماری‌های گوارشی در شهرستان ابهر، استان زنجان
Ethnobotanical study of effective medicinal plants in treatment of digestive diseases in Abhar county, Zanjan province

اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 6 شهريور 1397.  
International 10. سمیه اکبری، الهه وطن خواه، ستاره امانی فر، زهره طغرانگار
تاثیر قارچ Priformospora indica بر شاخص های رشد گیاه یونجه تحت تنش خشکی
The effect of Piriformospora indica on growth parameters of alfalfa under drought stress

نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران


دانشگاه تبریز و انجمن زیست شناسی ایران, تبریز-ایران, 9 - 11 شهريور 1395.  
National 9.  سمیه اکبری واحد  ، الهه وطن خواه ، ستاره امانی فر، زهره طغرانگار
تاثیر قارچ Piriformospora indica بر برخی پارامترهای رشدی و غلظت آهن و روی گیاه یونجه طی تنش خشکی
The Effect of Piriformospora indica on Growth and Fe and Zn Concentration in Medicago sativa L. under Drought Stress
سومین همایش ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی
دانشگاه ملایر, ملایر-ایران, 21 ارديبهشت 1396.  
National 8.  ستاره امانی فر، زهره طغرانگار
تاثیر قارچ میکوریزی Rhizophagus intraradices بر برخی پارامترهای رشدی و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه سنبل الطیب ( Valeriana officinalis L ) تحت تنش شوری
Effect of Rhizophagus intraradices on some growth parameters and photosynthetic pigments of Valeriana officinalis L. under salt stress
پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران 
انجمن علوم خاک ایران و دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان-ایران, 6 - 8 شهريور 1396.  
National 7.  زهره طغرانگار، ستاره امانی فر
تاثیر قارچ Funneliformis mosseae بر برخی ویژگی های ریخت شناسی و محتوای پرولین گیاه سنبل الطیب (Valeriana officinalis L) تحت تنش شوری
The Effect of Funneliformis mosseae on morphological parameters and proline content of Valeriana officinalis L. under salt stress
پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
انجمن علوم خاک ایران و دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان-ایران, 6 - 8 شهريور 1396.  
National 6.  الهه وطن خواه ، سمیه اکبري واحد، ستاره امانی فر، زهره طغرا نگار
تأثیر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر برخی پاسخ های بیوشیمیایی گیاه یونجه (Medicago sativa L) تحت تنش خشکی
Effect of endophytic fungus, Piriformospora indica, on biochemical responses of Medicago sativa L. under drought stress
پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
انجمن فیزیولوژی گیاهی و دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 8 - 9 شهريور 1396.  
National 5.  الهه وطن خواه، سمیه اکبری واحد، ستاره امانی فر، زهره طغرانگار
اثر قارچ شبه میکوریزی Piriformospora indica بر محتوای برخی عناصر معدنی گیاه یونجه (Medicago sativa L.) تحت تنش کم آبی
The effect of Piriformospora indica, like mycorrhizal fungi, on mineral elements content of Medicago sativa L. under drought stress
پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران 
انجمن فیزیولوژی گیاهی و دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 8 - 9 شهريور 1396.  
National 4.  Zohreh Toghranegar, Beatrice Albert and Sophie Nadot
Diversity of aperture pattern in Angiosperms (monocots and basal angiosperms)
National conference on modern biological sciences and technologies
University of Malayer, Malayer-Iran, 29 January 2015.  
International 3.  Charlotte Prieu, Zohreh Toghranegar, Hervé Sauquet, Béatrice Albert and Pierre-Henri Gouyon
Evolution and development of polyporate pollen at the Angiosperm 
Linnean Society Palynology Specialist Group
Linnean Society Palynology Specialist Group, London-England, 1 November 2012.  
International 2.  Beatrice Albert, Zohreh Toghranegar and Sophie Nadot
Evolution and development of pollen grains in Bromeliaceae
Annual meeting of the Société Française de Systématique (Journées d' Automne 2012 de la SFS)
Société Française de Systématique, Paris-France, 8 - 10 October 2012.  
International 1.  Sophie Nadot, Zohreh Toghranegar and Beatrice Albert
Pollen aperture pattern determination: focus on Bromeliaceae
Institute of botany, University of vienna
University of vienna, Vienna-Austria, 6 April 2011.