خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7754   بروزرسانی: 18-01-1399

Zohreh Toghranegar

سوابق تحصیلی


دکترا : پاریس 11(اورسی), فرانسه, سیستماتیک گیاهی , 1392-1388
عنوان رساله : مطالعه تنوع و تکامل میکروسپوروژنز در دولپه ای های اولیه و تک لپه ای ها
زمینه رساله : تکامل و سیستماتیک گیاهی
استاد راهنما : دکتر بئاتریس آلبرت و دکتر سوفی ندو

کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, سیستماتیک و اکولولوژی گیاهی , 1387-1385
عنوان پایان نامه : مطالعه فلوریستیک گلسنگ های منطقه طارم، استان زنجان
زمینه پایان نامه : سیستماتیک گیاهی
استاد راهنما : دکتر نژاد ستاری

کارشناسی : دانشگاه ارومیه, ایران, علوم گیاهی , 1377-1373
عنوان پایان نامه : طراحی و ایجاد فضای سبز
زمینه پایان نامه : ایجاد فضاهای سبز
استاد راهنما : دکتر خیامی