خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7776   بروزرسانی: 18-01-1399

Zohreh Toghranegar

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
5 سمیه اکبری واحد بهمن  1395زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی تاثیر قارچ پریفورموسپورا ایندیکا طی تنش خشکی بر برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه یونجه    استاد مشاور
4 الهام یگانه در حال انجامفیزیولوژی گیاهی اثر قارچ میکوریز آربوسکولار بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه شیرین بیان تحت تنش فلزات سنگین سرب و روی   استاد راهنما
3 سمیه نقدی در حال انجامفیزیولوژی گیاهی اثر قارچ میکوریز آربوسکولار بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.) تحت تنش کم آبی 
[Abstract] 
استاد راهنما
2 نرگس حاجی‌لو در حال انجامفیزیولوژی گیاهی اثر متیل جاسمونات بر برخی پاسخ¬های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه عروسک پشت پرده ( Physalis peruviana L.) تحت تنش کم‌آبی   استاد راهنما
1 سمیه محمدی در حال انجامفیزیولوژی گیاهی اثر قارچ میکوریز آربوسکولار بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) تحت تنش کم آبی   استاد مشاور