خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7006   بروزرسانی: 23-08-1398

Zohreh Toghranegar

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
2 سمیه اکبری واحد بهمن  1395زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی تاثیر قارچ پریفورموسپورا ایندیکا طی تنش خشکی بر برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه یونجه    استاد مشاور
1 الهام یگانه در حال انجامفیزیولوژی گیاهی اثر قارچ میکوریز آربوسکولار بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه شیرین بیان تحت تنش فلزات سنگین سرب و روی   استاد راهنما