خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6995   بروزرسانی: 06-07-1398

Zohreh Toghranegar

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 2. 1- سیستماتیک گیاهی 1 و 2(کارشناسی)، 2- اکولوژی(کارشناسی)، 3-تالوفیت(کارشناسی)، 4-ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان(کارشناسی)، 5- تاکسونومی جدید (ارشد)، 6- یاخته شناسی و بافت شناسی مقایسه ای (ارشد)، مبانی گیاه شناسی، تشریح و مورفولوژی گیاهی، گیاهان دارویی