خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6998   بروزرسانی: 06-07-1398

Zohreh Toghranegar

علایق پژوهشی

مطالعه تنوع و تکامل میکروسپوروژنز در گیاهان گلدار

مطالعات صحرایی برای جمع‌آوری گیاهان و مطالعه فلورکشور ایران

مطالعات سیستماتیکی و بیوسیستماتیکی گیاهان

مطالعات آناتومیکی در گیاهان  

مطالعات اتنوبوتانیکی (مردم گیاه‌شناسی)

مطالعات گرده‌شناسی

مطالعه همزیستی‌ میکوریزایی در گیاهان گلدار به‌ویژه درگیاهان دارویی

مطالعات فیتوشیمیایی بر روی گیاهان دارویی

مطالعه تاثیرات تنش‌های محیطی بر روی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی درگیاهان به‌ویژه گونه‌های گیاهی دارویی