خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25972   بروزرسانی: 31-04-1398

Mostafa Yargholi

Publications in Journals

International ISI23.  AP Tarighat, M Yargholi
Low power active shunt feedback CMOS low noise amplifier for wideband wireless systems
Integration the VLSI Journal  Accepted 2019.  
International ISI22.  AP Tarighat, M Yargholi
Wideband Input Matching CMOS low Noise Amplifier with Noise and Distortion Cancellation
Journal of Circuits, Systems and Computers  Accepted 2019.  
داخلي-ISC21.  مریم باباصفری، مصطفی یارقلی، محمد مصطفوی
طراحی تقویت کننده کم نویز با توان مصرفی کم و قابلیت های حذف خارج از باند، بهبود نویز و خطینگی در سیستم فرا پهن باند
فصلنامه صنایع الکترونیک  در دست چاپ 1398.  
International ISC20.  AP Tarighat, M Yargholi
Optimization of Current-Reused LNA with PSO Algorithm
Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering (JTEC) Vol. 11 Issue 2 (2019PP. 37-42. 
International ISI19.  H. Mafi, M. Yargholi, M. Yavari 
Statistics-Based Digital Background Calibration of Residue Amplifier Nonlinearity in Pipelined ADC  
IEEE Transactions on Circuits and Systems I (TCAS) (2018) . 
International ISI18.  M Padash, M Yargholi
Positive and Negative Feedback for Linearity Improvement and PVT Compensation of the Ramp Generator
Journal of Circuits, Systems and Computers (2018) . 
International ISI17.  M Babasafari, M Yargholi
A Low Power CMOS UWB LNA with Dual-band Notch Filter Using Forward Body Biasing
IETE Journal of Research (2018) . 
National-ISC16.  م.پاداش، م. يارقلي
بهبود دقت و پایداری مدار تولید شکل موج شیب با توان مصرفی پایین برای استفاده در مبدل های آنالوگ به دیجیتال تک شیب
مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز  در دست چاپ 1396.  
National-ISC15.  ع. نصری، م. يارقلي
طراحی VCO کلاس C با استفاده از سه برابر کننده برای دستیابی به فرکانس GHz 19/19 - GHz 8/17
مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز  در دست چاپ 1396.  
International14.  A. Bagherzadeh, M. Yargholi
Delta sigma Fractional-N Synthesizer for GSM-E-900 Frequency Standard
Majlesi Journal of Telecommunication Devices Issue 73 (2016PP. 77-24 DOI: 1. 
International-ISI13.  M. Padash, M. Yargholi
A novel time-interleaved two-step single-slope ADC architecture based on both resistor ladder and current source ramp generator
Microelectronics Journal (MEJ) Issue 67 (2017PP. 78-26 DOI: 1. 
International-ISI12.  H. Mafi, M. Yargholi, M. Yavari
Digital Blind Background Calibration of Imperfections in Time-Interleaved ADCs
IEEE Transactions on Circuits and Systems I (TCAS) (2016P. 25 DOI: 2. 
National-ISC11.  عباس نصری،  مصطفی  یارقلی
طراحی یک VCO دو حالته پهن باند با فیلترینگ نویز در تکنولوژی 18/0 میکرو متر
Designing of Dual-mode Wideband VCO with noise filtering in TSMC 0.18um technology
فصلنامه صنایع الکترونیک ایران (1395صفحه 15. 
International-ISI10.  A. Parhizkar Tarighat, M. Yargholi
A CMOS low noise amplifier with employing noise cancellation and modified derivative superposition technique
Microelectronics Journal (MEJ) Issue 116 (2016PP. 125-26 DOI: 1. 
International-ISI9.  M. SOLEIMANI, S. TOOFAN, M. YARGHOLI 
HIGH-SWING, HIGH-RESOLUTION, LOW-POWER, LOW-AREA VOLTAGE-MODE LTA/WTA CIRCUITS
Journal of Circuits, Systems, and Computers (JCSC) Issue 1 (2015PP. 14-26 DOI: 1. 
International8.  A. Nasri, M. Yargholi
Design of a LC-Tank CMOS Voltage-Controlled Oscillator
International Journal of Research in Electrical and Electronics Technology (IJREET) Vol. 1 Issue 2 (2014) . 
International7.  M. Padash, M. Yargholi
A10-Bit,1-Mega Samples per Second Time-BasedADC
International Journal of Research in Electrical and Electronics Technology (IJREET) Vol. 1 Issue 1 (2014) . 
International-ISI6.  M. Yargholi
A highly linear squarer design for energy-detection RF receivers
Microelectronics Journal (MEJ) Vol. 44 Issue 8 (2013PP. 658-662. 
International5.  L. Bagherie, M. Yargholi, S. Toofan, M. Safari
A High Gain, Fully Differential Single StageFolded Cascade Op-amp with 1GHZ Band-width
JOURNAL OF TELECOMMUNICATIONS Vol. 19 Issue 1 (2013PP. 1-4. 
International4.  H. Almasi, M. Yargholi, S. Fathi
Ring-Oscillator-Based Injection-Locked Frequency Divider with Vernier Method
International Journal of Modern Engineering Research (IJMER) Vol. 3 Issue 1 (2013PP. 189-192. 
International-ISI3.  M. Yargholi, A. Parhizkar Tarighat
UWB resistive feedback LNA employing noise and distortion cancellation
IEICE electronic Express Vol. 9 Issue 17 (2012PP. 1370-1377. 
International-ISI2.  M. Yargholi, A. Nabavi
A highly linear Gilbert cell OTA with multiple gated transistors for non-coherent UWB receivers
IEICE electronic Express Vol. 6 Issue 11 (2009PP. 756-762. 
National-ISC1.  م. يارقلي، م. لطفي زاد
حذف جمينگ به روش زيرفضا در گيرنده¬هاي GPS
مجله علمي- پژوهشي مدرس Vol. 22 (2005PP. 81-88. 


Presentations in Seminars & Congress


International 24. AP Tarighat, M Yargholi
Linearized Low Noise Amplifier by Post Distortion Technique

The 27th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2019)


Yazd-Iran, 30 April - 2 May 2019.  
International 23. A Nasri, M Katebi, S Toofan, M Yargholi
13.95 GHz–15.03 GHz LC VCO using triple-coupling

2019 5th Conference on Knowledge Based Engineering and Innovation (KBEI)


Tehran-Iran, 10 - 12 March 2019.  
International 22. Ali Akbar khalili, Mostafa Charmi, Mostafa Yargholi 
implementation of a head-mounted eye gaze tracking system based on low cost cameras  

6th Basic & Clinical Neuroscience Congress  (BCNC 2017) 


Tehran-Iran, 20 - 22 December 2017.  
International 21.  A. Bagherzadeh, M. Yargholi
Δ∑ Fractional-N Synthesizer for DCS-1800 Frequency Standard
international Conference on research on engineering, science and technology
London-UK, 2 June 2017.  
National 20.  م. باباصفري، م. يارقلي
طراحي تقويت کننده کم نويز در سامانه فراپهن باند با قابلیت حذف مولفه های فرکانسی خارج از باند
ششمین کنفرانس جنگ الکترونیک ایران
5 - 6 مهر 1392.  
National 19.  س. آقاجانیان، م. یارقلی، ر. عباسی
طراحی بهینه تقویت کننده کم نویز CMOS با نویز و توان کم
کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر
24 ارديبهشت 1395.  
International 18.  M. Naeimi pour, M. Yargholi
noise reduction of bandgap reference voltage with PSRR optimized
International Conference on Science and Technology
18 March 2016.  
National 17.  م. نعیمی پور، م. یارقلی
طراحی مدار مرجع ولتاژ Bandgap با بهینه سازی PSRR
  کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
24 - 25 بهمن 1394.  
International 16.  M. Ahmadi, M.H Ghezel ayagh, M. yargholi
A New Ring Oscillator with Dual Voltage/Current Control
 International Conference on New Research Achievements in Electrical and Computer Engineering 
13 May 2016.  
International 15.  ع. نصری، م. یارقلی
 تحلیل و طراحی یک اسیلاتور کنترل شونده حلقوی در تکنولوژی CMOS
کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
24 ارديبهشت 1395.  
International 14.  M. Yargholi, A. Parhizkar Tarighat 
Linearized Low Noise Amplifier with Employing Dual Band Notch Filter
2015 International Conference on Data Mining, Electronics and Information Technology (DMEIT'15)  
10 - 11 August 2015.  
International 13.  M. Yargholi, A. Nasri
A Low Phase Noise LC VCO for 6GHz 
2015 International Conference on Data Mining, Electronics and Information Technology (DMEIT'15) 
10 - 11 August 2015.  
International 12.  M. Padash, A. Dehqan, M. Yargholi, S. Toofan
High Efficiency Class E Power Amplifier with Drain Source Merging Technique
The 22nd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2014)
20 - 22 May 2014.  
International 11.  M. Padash, S. Toofan, M. Yargholi
A 9-Bit, 1-Giga Samples per Second Sine and Cosine Direct Digital Frequency Synthesizer
The 22nd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2014)
20 - 22 May 2014.  
International 10.  M. Yargholi, F. Darvishi 
A low-voltage high-linearity UWB down-conversion mixer in 0.18-μm CMOS technology
The 22nd Iranian Conference on Electrical Engineering (icee2014)
university of Shahid Beheshti, tehran-iran, 20 - 22 May 2014.  
National 9.  م. باباصفري، م. يارقلي
طراحي تقويت¬کننده¬ کم¬نويز درسيستم فراپهن باند با توان ¬مصرفي کم و بهره¬ بالا
بيست ويکمين کنفرانس برق ايران ICEE2013
دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد-ایران ارديبهشت 1392.  
National 8.  M. Yargholi, A. Parhizkar Tarighat, M. Maghsoudi
Resistive feedback LNA with dual band notch filter for suppressing WLAN signals in UWB receivers
IEEE, National Conference on communications (NCC2012)
Kharagpur-India, 3 - 5 February 2012.  
National 7.  M. Yargholi, A. Parhizkar Tarighat
Resistive feedback LNA for radio ultra-wideband receivers
IEEE, National Conference on communications (NCC2012)
Kharagpur-India, 3 - 5 February 2012.  
International 6.  M. Yargholi and A. Nabavi
Analog Front End Modules Design in Non-coherent UWB Receivers For Sensor Networks
IEEE Conference on semiconductor electronic (ICSE2008)
johor Bahru-Malaysia December 2008.  
International 5.  M. Yargholi and A. Nabavi
CMOS Integrator Design for Non-coherent UWB Receivers
IEEE Conference on semiconductor electronic (ICSE2008)
johor Bahru-Malaysia December 2008.  
National 4.  م. يارقلي، ع. نبوي 
گيرنده غير همدوس UWB و اثر عوامل غير ايده¬آل در عملکرد آن
شانزدهمين کنفرانس برق ايران ICEE2008
دانشگاه تربیت مدرس, تهران-ایران ارديبهشت 1387.  
National 3.  م. يارقلي، ع. نبوي 
طراحي گيرنده Rake در سيستم¬هاي TH_UWB و بررسي مدارهاي مولد پالس UWB 
پانزدهمين کنفرانس برق ايران ICEE2007
مرکز تحقيقات مخابرات ايران, تهران-ایران ارديبهشت 1386.  
International 2.  M. Yargholi, M. TavoosiFard
Suppression of jamming in GPS receivers using subspace projection technique
the fourth  international conference communication, Internet, and Information Technology (IASTED)
Virgin Island, USA, 29 November - 1 December 2006.  
National 1.  م. يارقلي، م. لطفي¬زاد 
استفاده از روش زير فضا براي حذف جمينگ FM در گيرنده¬هاي GPS
سيزدهمين کنفرانس برق ايران ICEE2005
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 20 - 22 ارديبهشت 1384.