خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16681   بروزرسانی: 10-11-1397

Davood Abbasi

سوابق تحصیلی


دکترا : تهران, ایران, مدیریت رفتار سازمانی
استاد راهنما : دکتر علی اصغر پور عزت

دکترا : دانشگاه تهران, ایران, مدیریت رفتار سازمانی , 1391-1386
عنوان رساله : تبیین آئین رهبری شهدا- براساس نگرش و رفتار فرماندهان شهید
زمینه رساله : رفتار سازمانی
استاد راهنما : دکتر علی اصغر پور عزت

کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس, ایران, مدیریت منابع انسانی , 1377-1374
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر تعهد شغلی اعضای هیات علمی دانتشگاه زنجان
زمینه پایان نامه : منابع انسانی
استاد راهنما : دکتر اصغر مشبکی