خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16681   بروزرسانی: 10-11-1397

Davood Abbasi

مدیریت

- مدیر طرح و برنامه دانشگاه زنجان -1376

- مدیر امور اداری دانشگاه زنجان-1379

- مسئول پیگیری و تحقیق روشهای اجرایی اسلامی کردن دانشگاهها-1375

- مشاور مالی و برنامریزی شهرداری زنجان- 1380

- معاون منابع انسانی و توسعه مدیریت استانداری استان زنجان- 1390

- مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه زنجان- 1391

- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه زنجان- 1391 

- معاون برنامه ریزی و نظارت دانشگاه زنجان- 1393