خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17169   بروزرسانی: 10-11-1397

Davood Abbasi

ساير فعاليتهاي پژوهشي

رديف

عنوان مقاله/طرح

نويسنده/ نويسندگان

نام نشريه

نوع نشريه (علمي ـ پژوهشي يا علمي ـ ترويجي یا علمی - تخصصی)

سال انتشار

1

نقش آموزش عالی در تامین نیروهای انسانی متخصص جهت توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

حسین عسکریان ابیانه- داوود عباسی

مجموعه مقالات چهل وهفتمین نشست روسای دانشگاه های کل کشور

-

1384

2

آموزش عالی از دیدگاه آمایش سرزمین

حسین عسکریان ابیانه- داوود عباسی

مجموعه مقالات چهل وهفتمین نشست روسای دانشگاه های کل کشور

-

1384

3

 

استراتژی های رفتاری دانشگاه زنجان در پیشبرد حرکت بهره وری

داوود عباسی

مجموعه مقالات همایش بهره وری در آموزش عالی

-

1382

4

مطالعه اکتشافی آئین رهبری شهدا با استفاده از نظریه مبنائی

داوود عباسی- علی اصغر پورعزت- آرین قلی پور- مصباح الهدی باقری کنی

پژوهش های مدیریت عمومی

علمی- پژوهشی

1390

5

نقد و بررسی تجربه گرائی در علوم انسانی

داوود عباسی

پژوهش

علمی - تخصصی

1390

6

تحلیل مفاهیم اخلاق و آموزش از دیدگاه فارابی

داوود عباسی

مجموعه مقالات سومین کنگره اخلاق و تاریخ پزشکی

-

1391

7

كاربرد مدل تحليل مسير

در تبيين عوامل مؤثر بر رضايت شغلي كاركنان

 

علی منصوری- سعید صفری- داوود عباسی- مهدی صالحی

مدیریت فرهنگ سازمانی

علمی - ترویجی

1387

8

بررسی و تحلیل جنبه های روانشناختی سبک رهبری تحول آفرین

داوود عباسی

 

مجموعه مقالات سومین کنگره دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی

 

-

1391

 

 

       

9

مهندسی مجدد فرایندهای کلیدی در واحد های ستادی دانشگاه زنجان

علی منصوری... -

همکار طرح

-

1384