خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21870   بروزرسانی: 02-11-1398

Siamak Khademi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه شيراز, ايران, فيزيك , 2001
عنوان رساله : Hydrogenic Lamb Shift: A Comparison Between the Minimal-Coupling and Multipolar Hamiltonians, Through the Electric Quadrupole Approximations
زمینه رساله : الكتروديناميك كوانتمي
استاد راهنما : دكتر گلشن

کارشناسی ارشد : دانشگاه شيراز, ايران, فيزيك , 1993
عنوان پایان نامه : Operator Gauge Invariance of Relativistic Quantum Electrodynamics
زمینه پایان نامه : نظريه پيمانه اي
استاد راهنما : دكتر گلشن

کارشناسی : دانشگاه اصفهان, ایران, فیزیک کاربردی , 1989
زمینه پایان نامه : فيزيك اتمي و ملكولي