خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21870   بروزرسانی: 02-11-1398

Siamak Khademi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. اپتیک کوانتومی2. مکانیک کوانتمی پیشرفته3. مکانیک کلاسیک پیشرفته4. مکانیک کوانتمی