خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21870   بروزرسانی: 02-11-1398

Siamak Khademi

مدیریت

-معاون آموزشی دانشکده علوم  1383 تا 1385

-معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه زنجان 1383  تا 1385

-عضو حقوقی هیات ممیزه دانشگاه زنجان 1383 تا 1385

- عضو کمیته تخصصی گروه علوم هیات ممیزه دانشگاه زنجان 1383 تا 1385

-عضو هیات امنای دانشگاه صوفی رازی

-معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه زنجان 1393- 1394

-دبیر هیات ممیزه دانشگاه زنجان 1393- 1394

- معاون کمیسیون ملی یونسکو 1394- 1396

- مشاور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) 1396- 1397

- سرپرست اداره کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396- 1397

- رئیس کارگروه نظام پیشنهادها وزارت عتف 1396-1397

- معاون پژوهش و فناوری موزه ملی علوم و فناوری 1397- 1398