خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21870   بروزرسانی: 02-11-1398

Siamak Khademi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو انجمن فیزیک ایران

عضو انجمن ترویج علم ایران

عضو انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

عضو کمیته اجرایی کنفرانس فیزیک 1381

عضو کمیته علمی و اجرایی کنفرانس آموزش فیزیک ایران (5 دوره) 1383 گیلان-1390دانشگاه صنعتی امیر کبیر-1391دانشگاه زنجان-1397 دانشگاه شیراز

مشاور علمی پروژه آموزشی تدوین کتابهای درسی راهنمای معلم علوم افغانستان 1387

عضو شورای برنامه ریزی گروه فیزیک دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی از 1386

عضو شورای اجرایی و نایب رئیس اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران از 1388 به مدت دو دوره تا 1392

رئیس اولین کنفراس یادگیری الکترونیکی ایران 1385

عضو کمیته علمی همایش نقش دانشمندان ایرانی-اسلامی در پیشبرد علوم تجربی (5 دوره)

عضو کمیته علمی همایش موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران (2 دوره)

عضو شورای اجرایی شاخه اتمی ملکولی انجمن فیزیک ایران 1395