خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21870   بروزرسانی: 02-11-1398

Siamak Khademi

علایق پژوهشی

· 

 

·          اپتیک

 

·          مکانیک کوانتمی در فضای فاز

 

·          الکترودینامیک کوانتمی

 

·          اپتیک کوانتمی

 

·          آمار کوانتمی و تابع ویگنر

 

·          تبدیلات پیمانه ای

 

            آموزش علوم