خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21870   بروزرسانی: 02-11-1398

Siamak Khademi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
6 جواد اميري شهريور  1391فیزیک رهیافت نوین بر تحلیل فریز تداخلی   استاد راهنما
5 قاسم نعیمی شهريور  1391فیزیک شاخص‌ غیرکلاسیکی برای حالت‌های فشرده براساس توزیع منفی‌ها در تابع توزیع کوانتومی   استاد راهنما
4 پروین صادقی یامچی شهريور  1391فیزیک شاخص های کوانتومی در فضای فاز   استاد راهنما
3 سمیرا علیپور در حال انجامفیزیک انتشار امواج الکترومغناطیسی در محیطهای تناوبی خطی و غیرخطی   استاد راهنما
2 اعظم جعفری در حال انجامنانوفیزیک سنتز نانوکامپوزیت اکسید تیتانیوم آلائیده شده با اتمهای سریم و بررسی خواص فوتوکاتالیستی آن   استاد راهنما
1 فاطمه اصغری در حال انجامفیزیک .....   استاد راهنما

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
39 زهرا زارعي اسفند  1382فيزيك • ابيراهي سنجي دستگاههاي تصوير ساز با استفاده از تابع پخشيدگي نقطه   استاد راهنما
38 سپيده فتحي بهمن  1384فيزيك • برهمكنش ذرات باردار ميرا با ميدان الكتريكي خارجي در فضاي فاز تعميم يافته   استاد راهنما
37 جواد اميري آبان  1384فيزيك • دسته بندي نويزهاي موجود و حذف آنها در تصاوير   استاد راهنما
36 یوسف یوسفی فروردين  1385فیزیک تبديلات پيمانه اي در فضاي فاز گسترش يافته   استاد راهنما
35 سمیرا بهرامی بهمن  1384فیزیک • توابع توزيع عام و ترتيب عملگري آنها در فضاي فاز گسترش يافته   استاد راهنما
34 عباس ایوبی اسفند  1385فیزیک تک قطبی مغناطیسی بدون تکینگی   استاد راهنما
33 زكيه حسيني اسفند  1385فيزيك مطالعه ساليتون هاي فضازماني در محيط هايغير خطي غير همگن   استاد راهنما
32 پروين صادقي يامچي آبان  1386فيزيك بررسی منفی شدن توابع ویگنر در فضای فاز گسترش یافته   استاد راهنما
31 سمیر ورتابی کاشانی اسفند  1387فیزیک بررسی حالات همدوس و چلانده برای فرمیون ها   استاد راهنما
30 محمد پناهی اسفند  1387فیزیک بررسی شاخص کوانتومی تابع توزیع در فضای فاز    استاد راهنما
29 قاسم نعیمی شهريور  1387فیزیک شبیه سازی معادله بوز-هابارد برای توصیف چگالش بوز انیشتین در یک شبکه یک بعدی   استاد راهنما
28 احسان ثقفی یزدی آبان  1388فیزیک کاربرد معادلات فوکر پلانک تعمیم یافته برای تعدادی از سیستم های غیر خطی   استاد راهنما
27 زهرا عباسی اسفند  1388فیزیک افزایش قدرت تفکیک یک CCD دو بعدی با روش جابجایی سلول نوری   استاد راهنما
26 آزاده قنبری   1389فیزیک بررسی نظری و آزمایشگاهی فیزیک انتقال نور خورشید  
25 زهرا تاره شهريور  1391فیزیک اثرات کوانتومی ناشی از تداخل در نمایش فضای فاز   استاد راهنما
24 شعیب میرزایی شهريور  1391فیزیک بررسی شاخص های کوانتومی برای سیستم های سه ترازه V و لاندا در برهم کنش با میدان های الکترومغناطیسی   استاد راهنما
23 حميد ناصحي مقدم مهر  1385فيزيك تعميم كميات فيزيكي به فضاي فاز گسترش يافته   استاد راهنما
22 فرنود قهرودی قمصری بهمن  1387فیزیک روش های پرتوی برای حل معادلات الاستودینامیک   استاد راهنما
21 امیر پیروزی مهر  1387فیزیک بررسی رابطه بین پارامترهای درهم آمیخته و چلانده   استاد راهنما
20 عذرا هیبتی بهمن  1389فیزیک بررسی تداخل سنجی کوانتومی در نمایش فضای فاز کوانتومی   استاد راهنما
19 الهام متقی شهريور  1390فیزیک اندازه گیری درهم تنیدگی کوانتومی با استفاده از روش تداخل سنجی   استاد راهنما
18 راحله پیشکاری شهريور  1382فیزیک دینامیک کلاسیک ذرات باردار در میدان لیزر   استاد مشاور
17 یاشار خدایی شهريور  1385فیزیک اندازه گیری نمایه ضریب شکست موجبرهای تهیه شده به روش تبادل یون   استاد مشاور
16 حمید بهلولی سردرودی شهريور  1385فیزیک کاربردهای تداخل‌سنج لوید   استاد مشاور
15 سلمان مهاجر مازندرانی شهريور  1386فیزیک آزمون اپتیکی سطوح غیرکروی   استاد مشاور
14 حسین دانشگر شهريور  1389فیزیک لیزر الکترون آزاد با ویگلر مغناطو استاتیکی   استاد مشاور
13 فرزانه بیات شهريور  1389فیزیک چگاله‌های بوز-اینشتین در یک چاه پتانسیل دوگانه   استاد مشاور
12 الهه حریری شهريور  1391فیزیک تعیین کدورت جوی با استفاده از تصویربرداری از میان جو از یک توری سینوسی با گام متغیر   استاد راهنما
11 معرفت اله علیجانی شهريور  1392فیزیک بررسی برخی کج فهمی ها در مورد برهمنهی و اندازه گیری در آموزش مکانیک کوانتومی   استاد راهنما
10 محدثه رضایی شهريور  1392فیزیک بررسی منفی‌های تابع توزیع ویگنر گسسته   استاد راهنما
9 افشین گلدوست شهريور  1392فیزیک طراحی لیزر پالسی نئودیو یاگ بوسیله نرم افزار زیمکس   استاد مشاور
8 لیدا ابراهیمی زهروی شهريور  1393فیزیک کنترل همدوس انتشار نور در سیستم های کوانتومی   استاد مشاور
7 فرزانه راستی شهريور  1393فیزیک توزیع منفی‌های تابع ویگنر   استاد راهنما
6 ابوالقاسم کاراندیش شهريور  1393فیزیک رهیافت تمام‌کوانتومی در بررسی سیستم‌های چهارترازه   استاد راهنما
5 زیبا آرامی شهريور  1394فیزیک تخمین عمق دید با استفاده از پردازش تصویر   استاد مشاور
4 فرزانه اصانلو شهريور  1394فیزیک کنترل همدوس تداخل فضایی از طریق کنترل فازی در سیستم‌های کوانتومی   استاد مشاور
3 حسین محمودیون فرد زنجانی شهريور  1395فیزیک مطا لعه و ساخت جمع کننده نور خو شید جهت نور رسانی به داخل ساختمانها   استاد راهنما
2 اسماعیلی شهريور  1395فیزیک بررسی ویژگی های اپتیکی نانو نوارهای گرافینی بی نظم   استاد راهنما
1 الناز سوهانی شهريور  1395فیزیک ویژگی های اپتیکی اتم های سه ترازه درون یک پپتید متصل به یک رشته DNA   استاد راهنما

مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
4 حمیده رسولی شهريور  1381فیزیک نگاهی به اپتیک غیرخطی   استاد راهنما
3 آذر نصیری شهريور  1380فیزیک مقدمه ای بر سالیتون ها   استاد راهنما
2 سید معصومه موسوی شهريور  1386فیزیک بررسی نظری مدت زمان اشباع چشم بر حسب شدت و فاصله زمانی پالس نور فرودی   استاد راهنما
1 فاطمه گلی کریمی   1389فیزیک بررسی عملی مدت زمان اشباع چشم بر حسب شدت و فاصله زمانی پالس نور فرودی   استاد راهنما