خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31917   بروزرسانی: 17-08-1399

Abbas Rabiee

سوابق تحصیلی


دکترا : صنعتی شریف, ایران, مهندسی برق- قدرت , 1391-1387
عنوان رساله : کنترل هماهنگ ولتاژ در سيستم هاي قدرت در شرايط بهره برداري عادي و اضطراري
زمینه رساله : سیستم های قدرت
استاد راهنما : دکتر مصطفی پرنیانی

کارشناسی ارشد : صنعتی شریف, ایران, مهندسی برق- قدرت , 1387-1385
عنوان پایان نامه : مديريت توان راکتيو در سيستم هاي قدرت تجديد ساختار يافته با هدف بهبود پايداري ولتاژ
زمینه پایان نامه : سیستم های قدرت
استاد راهنما : دکتر مصطفی پرنیانی

کارشناسی : علم و صنعت ایران, ایران, مهندسی برق- قدرت , 1385-1381
عنوان پایان نامه : بهبود پايداري گذراي سيستم هاي قدرت با استفاده از ادوات FACTS
زمینه پایان نامه : سیستم های قدرت
استاد راهنما : مهندس احد کاظمی