خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31913   بروزرسانی: 17-08-1399

Abbas Rabiee

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. HVDC/FACTS2. روش های عددی بهینه سازی ریاضی3. انرژی های نو4. امنیت سیستم های قدرت5. کنترل توان راکتیو6. دینامیک سیستم های قدرت7. مدارهای الکتریکی8. ماشین های الکتریکی 9. بررسی سیستم های قدرت