خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31917   بروزرسانی: 17-08-1399

Abbas Rabiee

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
برنامه ریزي بهینه حضور تولیدات مقیاس کوچک در شبکه توزیع البرز با درنظر گرفتن پارامترهاي فنی- اقتصادي و زیست محیطی 
[  خلاصه طرح] 
مجريمرداد 1393مرداد  1395شرکت توزیع برق استان البرز
مطالعه امکان سنجی جایگزینی سیستم کنترل تحریک ژنراتورهای نیروگاه پالایشگاه نفت تهران   همكارتير 1388ارديبهشت  1389کاربردیپالایشگاه نفت تهران
مطالعه و ارائه روش هاي کاهش تلفات انرژي الکتريکي در شبکه انتقال و فوق توزيع برق منطقه اي هرمزگان   همكارارديبهشت 1389بهمن  1389کاربردیشرکت برق منطقه ای هرمزگان
کنترل اضطراری ولتاژ شبکه انتقال سراسری ایران   مجريآذر 1390دي  1391کاربردیشرکت توانیر