خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29305   بروزرسانی: 30-02-1398

Abbas Rabiee

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
1 سید مسعود محسنی بناب شهريور  1393مهندسی برق- قدرت توزيع بهينه توان راكتيو چند هدفه با استفاده از الگوريتم هاي هوشمند   استاد راهنما