خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19175   بروزرسانی: 15-10-1398

Abbas Rasouli

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه شیراز, ایران, آمار ریاضی , 1385-1380
عنوان رساله : استنباط درستنمایی دقیق و بیزی روی کلاس جدید توزیعها تحت روشهای جدید نمونه گیری سانسور شده
زمینه رساله : استنباط آماری
استاد راهنما : دکتر ناهید سنجری فارسی پور

کارشناسی ارشد : دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, آمار ریاضی , 1374-1372
عنوان پایان نامه : بر آورد و مسأله مجاز بودن بر آوردها تحت تابع زیان نامتقارن LINEX
زمینه پایان نامه : استنباط آماری
استاد راهنما : دکتر ناصر رضا ارقامی

کارشناسی : دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, آمار ریاضی , 1371-1367