خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19176   بروزرسانی: 15-10-1398

Abbas Rasouli

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. دروس رشته آمار به ویژه قابلیت اطمینان - مدل های خطی