خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19176   بروزرسانی: 15-10-1398

Abbas Rasouli

مدیریت

معاونت دانشكده علوم- سال 1376 - 1378    

مدیر امور آموزشی دانشگاه- سال 1388- مرداد 92  

مدیر گروه آمار فروردین 1397  تا کنون