خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16656   بروزرسانی: 07-08-1398

Farid Shekari

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تبریز, ایران, فیزیولوژی گیاهان زراعی , 1379-1374
عنوان رساله : اثر تنش شوری روی بر روی شاخصهای رشد ، تغذیه معدنی و عملکرد کلزا (Brassica napus)
زمینه رساله : فیزیولوژی تنش
استاد راهنما : دکتر فرخ رحیمزاده خویی و دکتر عزیز جوانشیر

دکترا : , ایران, فیزیولوژی گیاهان زراعی , 1379-1375
زمینه رساله : فیزیولوژی تنش
استاد راهنما : دکتر فرخ رحیمزاده خویی - دکتر عزیز جوانشیر

کارشناسی ارشد : دانشگاه تبریز, ایران, زراعت , 1372-1369
عنوان پایان نامه : مقاومت به شوری در مرحله رشد رویشی تعدادی از گیاهان زراعی و مرتعی
زمینه پایان نامه : فیزیولوژی تنش
استاد راهنما : دکتر فرخ رحیمزاده خویی

کارشناسی : دانشگاه تبریز, ایران, زراعت و اصلاح نباتات , 1369-1365