خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16656   بروزرسانی: 07-08-1398

Farid Shekari

علایق پژوهشی

فیزیولوژی تولید در گیاهان زراعی

فیزیولوژی تنشهای محیطی در گیاهان

کاربرد تنظیم کننده های رشد در گیاهان زراعی و دارویی