خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16656   بروزرسانی: 07-08-1398

Farid Shekari

مدیریت

1.مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات (1394 تا کنون)

2- سرپرست کتابخانه مرکزی مرکزی دانشگاه زنجان (از 1385- 1386)    

  3-   رئيس پژوهشكده فيزيولوژي و بيوتكنولوژي كشاورزي دانشگاه زنجان (از سال 1382 1384).

4-     عضو شوراي دانشگاه زنجان (از سال 13821384- ).

5-       عضو كميته ارزي و خريدهاي خارجي دانشگاه زنجان (از سال -13841383).

6-       عضو شوراي انفورماتيك دانشگاه زنجان (از سال-1384  1383).

7-       نماينده دانشكده كشاورزي در ستاد رفاهي دانشگاه زنجان (از سال 1383).

8-       مسئول سمينارهاي دانشجويي گروه زراعت و اصلاح نباتات (از سال 1380).

9-       مسئول كارآموزي دانشجويان گروه زراعت و اصلاح نباتات (از سال 1382).

10-       مسئول مجتمع آزمايشگاهي دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز (از سال 1373 تا 1374).

11-      نماينده گروه زراعت و اصلاح نباتات در كتابخانه دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز (از سال 1373 تا 1374).