خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16093   بروزرسانی: 07-08-1398

Farid Shekari

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. بیوشیمی گیاهی2. فیزیولوِژی گیاهان زراعی تکمیلی3. 8. زراعت در شرایط تنشهای محیطی4. 7. زراعت صنعتي 5. 4. زراعت غلات6. 2. فيزيولوژي گياهان زراعي7. 1اثر تنش هاي محيطي بر گياهان زراعي (كارشناسي ارشد)