خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 1-60 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
اصفهاني زنجانیرضا--@znu.ac.irدانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
قاسم نیانآقاعلیghasemnian@znu.ac.irدانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
شاه محمدیانساراsara.shahmohamadian[at]znu.ac.irدانشکده مهندسیهنر
اوجاقلوابوالقاسمojaghloo@znu.ac.irدانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
ملکی زنجانیجعفرjafarmalaki5@gmail.comدانشکده علومریاضی
ثانی خانیمحسنsani@znu.ac.irدانشکده کشاورزیباغبانی
فراهانیحسینhfarahani@znu.ac.irدانشکده علوم انسانیجغرافیا
کامیابیمحمد علیkamyabi@znu.ac.irدانشکده علومشیمی
شادمانمحمدshadman@znu.ac.irدانشکده علومشیمی
فتحیمرتضیx@y : x= m.fathi , y= znu.ac.irدانشکده مهندسینقشه برداری
امانلوحميد amanlou@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیعلوم دامی
امیریمحمداسماعیلM-amiri@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیباغبانی
آرین نژادمسعودarian at znu.ac.irاستاددانشکده علومریاضی
تیموری فعالرضاreza.faal@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
جلیلوندابوالفضلajalilvand[at]znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیبرق
حسینی منفردحسنmonfared@znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
نصیری قيداريسعدالهnasiri@iasbs.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
پورسعیدیاسماعیل epsaeidi@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
مقصودیسعید s_maghsodi[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومریاضی
محمودیمحمد mahmoudi@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
صباجلال saba(AT)znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
گلچیناحمدagolchin2011@yahoo.comاستاددانشکده کشاورزیخاک شناسی
درونهامیر حسینdarooneh[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
نوروزیانرضاnoroozian@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیبرق
آیت اللهیمجتبیmo_ayatollahi@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
پری زنگنهعبدالحسینh_Zanganeh@znu.ac.irاستاددانشکده علوممحیط زیست
مرادیمحمدmoradi.g@znu.ac.irاستاددانشکده علومزیست شناسی
رمضانیعلیaliramazani@gmail.comاستاددانشکده علومشیمی
یافتیانمحمد رضاyaftian[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
دلالیناصرnasser_zn@yahoo.com; naser.dalali@znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
واحدپورمرتضیvahed@znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
در گاهیمحمودMdargahi@znu.ac.irاستاددانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
عساکرهحسینasakereh@znu.ac.irاستاددانشکده علوم انسانیجغرافیا
سودیعلی اکبرaasoudi [at] yahoo.comاستاد - بازنشستهدانشکده علومشیمی
معماريانمصطفيmemarian@znu.ac.irاستاديار - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
محمديجعفرJaf_Mohammadi@znu.ac.irاستاديار - بازنشستهدانشکده کشاورزیباغبانی
انتصار فومنیغلام حسین---@znu.ac.irاستاديار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیروانشناسی
بزرگزادهمیر عمادالدین ---@znu.ac.irاستاديار - بازنشستهدانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
جلالیمیرجلال---@znu.ac.irاستاديار - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
فریدیبهرامb_faridi@znu.ac.irاستاديار - بازنشستهدانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
موسویسید هاشمshmusavi@znu.ac.irاستاديار - بازنشستهدانشکده مهندسیعمران
صرافیمحسن---@znu.ac.irاستاديار - بازنشستهدانشکده علومفیزیک
عزیزیانعباسa.azizian@znu.ac.irاستاديار - بازنشستهدانشکده علومشیمی
ترابیعلی اصغرatorabi@znu.ac.irاستاديار - بازنشستهدانشکده علومشیمی
قدیمییوسفghadimi.yosof@znu.ac.irاستاديار - بازنشستهدانشکده علومزمین شناسی
بوذریحسینbouzari1335@yahoo.comاستاديار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
ژالهبهروزZhaleh@znu.ac.irاستاديار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
حسنی هاحسین علیha_hasaniha@znu.ac.irاستاديار - بازنشستهدانشکده کشاورزیمهندسی آب
علی پناهیفاطمهalipanahi@hotmail.comاستاديار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
قیدیاحمدahgheidi@yahoo.comاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
محمدی کاشانیقاسمkashani_gm@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
خامدیرامینkhamedi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
بیگدلیسعیدBIGDELI {at} znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
میرزایی عطاآبادیمجیدmajid.mirzaie@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
تقویلیلاsangdehi@yahoo.comاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
بلباسیسمیهs_belbasi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
شاهمراديمجيدshahmoradi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
سپهريرحیمهsepehri_r@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
رستمیبهنام brostami@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
شکریعلیa.shokri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir