خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:5058   بروزرسانی: 29-10-1398

Aliakbar Ghadi
علی اکبر قادی
استادیار

پست الکترونيکی
Ghadi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ghadi

تلفن
      +98 (0) 24 3305 0000

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مواد، اتاق ...، کدپستی 38791-45371