خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 1-60 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
تفکریاحسانtafakori@aut.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
دهقانمرضیهdehghan@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
توحیدلوشادعلیtohidloo@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
ربی انگورانیحسینRabbihosein@znu.ac.irاستادیارپژوهشکده فناوری های نوین زیستیعلوم زراعی
محمدی آچاچلوئیالهامem.mohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
نامداریمجیدnamdari@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
عرب عامریاباذرarabameri@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
رحمتمرضیهm.rahmat@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
مرادی جزرسولmoradijoz@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
حق راد سجادs.haghzad@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
قادیعلی اکبرGhadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
قدیمیبهنامb.ghadimi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
بهاریعباساستادیارپژوهشکده فناوری های نوین زیستیبیوتکنولوژی
قاسم نیانآقاعلیghasemnian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
شاه محمدیانساراsara.shahmohamadian[at]znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیهنر
اوجاقلوابوالقاسمojaghloo@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
ملکی زنجانیجعفرjafarmalaki5@gmail.comاستادیاردانشکده علومریاضی
ثانی خانیمحسنsani@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
فراهانیحسینhfarahani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
کامیابیمحمد علیkamyabi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
شادمان لاکمه سریمحمدshadman@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
فتحیمرتضیx@y : x= m.fathi , y= znu.ac.irمربیدانشکده مهندسینقشه برداری
امانلوحميدamanlou@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیعلوم دامی
امیریمحمداسماعیلM-amiri@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیباغبانی
آرین نژادمسعودarian at znu.ac.irاستاددانشکده علومریاضی
تیموری فعالرضاreza.faal@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
جلیلوندابوالفضلajalilvand[at]znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیبرق
حسینی منفردحسنmonfared@znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
نصیری قيداريسعدالهnasiri@iasbs.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
پورسعیدیاسماعیل epsaeidi@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
مقصودیسعید s_maghsodi[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومریاضی
محمودیمحمد mahmoudi@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
صباجلال saba(AT)znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
گلچیناحمدagolchin2011@yahoo.comاستاددانشکده کشاورزیخاک شناسی
درونهامیر حسینdarooneh[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
نوروزیانرضاnoroozian@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیبرق
صفریحسینsafari@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
آیت اللهیمجتبیmo_ayatollahi@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
پری زنگنهعبدالحسینh_Zanganeh@znu.ac.irاستاددانشکده علوممحیط زیست
مرادیمحمدmoradi.g@znu.ac.irاستاددانشکده علومزیست شناسی
رمضانیعلیaliramazani@gmail.comاستاددانشکده علومشیمی
یافتیانمحمد رضاyaftian[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
دلالیناصرnasser_zn@yahoo.com; naser.dalali@znu.استاددانشکده علومشیمی
واحدپورمرتضیvahed@znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
در گاهیمحمودMdargahi@znu.ac.irاستاددانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
عساکرهحسینasakereh@znu.ac.irاستاددانشکده علوم انسانیجغرافیا
سودیعلی اکبرaasoudi [at] yahoo.comاستاد - بازنشستهدانشکده علومشیمی
معماريانمصطفيmemarian@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
محمديجعفرJaf_Mohammadi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیباغبانی
انتصار فومنیغلام حسین.استادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیروانشناسی
بزرگزادهمیر عمادالدین .استادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
جلالیمیرجلال.استادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
فریدیبهرامb_faridi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
موسویسید هاشمshmusavi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده مهندسیعمران
صرافیمحسن.استادیار - بازنشستهدانشکده علومفیزیک
عزیزیانعباسa.azizian@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومشیمی
ترابیعلی اصغرatorabi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومشیمی
قدیمییوسفghadimi.yosof@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومزمین شناسی
بشردوستمجتبیBashardoost@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
بوذریحسینbouzari1335@yahoo.comاستادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir