خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27067   بروزرسانی: 07-11-1398

Mahdi Moghimi

مدیریت

مدير دفتر طرح هاي عمراني دانشگاه زنجان، 1388 تاكنون

دبیر اجرایی اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری، دانشگاه زنجان، 1398

مدير گروه معماري، دانشكده مهندسي، دانشگاه زنجان، 1379 تا 1381

مدير واحد فني و اجرايي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان زنجان، 1372 تا 1375