خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27067   بروزرسانی: 07-11-1398

Mahdi Moghimi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. زمينه هاي هندسي سازه هاي فضاكار2. روشهاي طراحي و توليد صنعتي ساختمان، پيش ساخته سازي3. طراحي معماري ساختمان هاي با دهانه بزرگ، سازه هاي فضاكار (آشيانه ها،استاديوم هاي ورزشي)4. هندسه تحليلي و ترسيمي (تخصصي معماري)5. طراحي فني ساختمان6. عناصر و جزئيات ساختمان7. زبان انگليسي (تخصصي رشته معماري)8. طراحي معماري ساختمان هاي معمول (كاربري هاي عمومي، مسكن)