خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18594   بروزرسانی: 15-08-1398

Jalal Saba

مدیریت

سوابق  

سوابق  

ردیف

نوع مسئولیت

دوره زمانی

دستگاه اجرایی

1

رییس کتابخانه مرکزی دانشگاه

1380

دانشگاه زنجان

2

مدیر امور پژوهش دانشگاه

1381-1380

دانشگاه زنجان

3

رییس دانشکده کشاورزی

1383-1381

دانشگاه زنجان

4

رییس دانشکده کشاورزی

1385-1383

دانشگاه زنجان

5

رییس دانشکده کشاورزی

1387- 1385

دانشگاه زنجان

6

مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات

1389 - 1387

دانشگاه زنجان

7

نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1389- 1385

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

8

دبیر شورای عالی راهبردی دانشگاه

1389 -1393

دانشگاه زنجان

9 معاون پژوهش و فناوری 1392-1394 دانشگاه زنجان
10 مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری 1395تا کنون دانشگاه زنجان
11 مسئول دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان 1395 تا کنون استان زنجان
12 مدیر هسته علمی و فناوری مدیریت بحران آب در کشاورزی 1394 تا کنون دانشگاه زنجان