خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18595   بروزرسانی: 15-08-1398

Jalal Saba

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
مطالعه و ارزیابی ژنوتیپ های مختلف گندم از نظر مقاومت به خشکی   مجريمهر 1385مهر  1386کاربردیمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان
تلاقی های همگرا برای تشکیل جمعیت منبع جهت اصلاح گندم برای مقاومت به خشکی   مجريمهر 1381مهر  1386کاربردیسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان
بررسی مسایل و مشکلات بخش کشاورزی (زراعی و باغی) استان زنجان در راستای هدفمند کردن تحقیقات کاربردی   مجريمهر 1384مهر  1386کاربردیسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان
ارزیابی ارقام کلزا از لحاظ مقاومت به خشکی   مجريمهر 1382مهر  1385کاربردیشورای پژوهشهای علمی کشور (نهاد ریاست جمهوری)
مقایسه وراثت پذیری شاخص های مقاومت به خشکی و صفات وابسته به آن در گندم   مجريمهر 1379مهر  1384کاربردیشورای پژوهشهای علمی کشور (نهاد ریاست جمهوری)
پلی مورفیسم ریزماهواره در نخود فرنگی (Pisum sativum L.)    همكارمهر 1383مهر  1385کاربردیمعاونت پژوهشی دانشگاه زنجان