خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21773   بروزرسانی: 17-02-1400

Jalal Saba

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
بررسی تأثیر تراکم بوته سیب زمینی بر عملکرد سیب زمینی و ذرت در کشت مخلوط در زنجان   همكار 1381  1381معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه زنجان
پلی مورفیسم ریزماهواره در نخود فرنگی (Pisum sativum L.)    همكارمهر 1383مهر  1385کاربردیمعاونت پژوهشی دانشگاه زنجان
مقایسه وراثت پذیری شاخص های مقاومت به خشکی و صفات وابسته به آن در گندم   مجريمهر 1379مهر  1384کاربردیشورای پژوهشهای علمی کشور (نهاد ریاست جمهوری)
ارزیابی ارقام کلزا از لحاظ مقاومت به خشکی   مجريمهر 1382مهر  1385کاربردیشورای پژوهشهای علمی کشور (نهاد ریاست جمهوری)
بررسی مسایل و مشکلات بخش کشاورزی (زراعی و باغی) استان زنجان در راستای هدفمند کردن تحقیقات کاربردی   مجريمهر 1384مهر  1386کاربردیسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان
تلاقی های همگرا برای تشکیل جمعیت منبع جهت اصلاح گندم برای مقاومت به خشکی   مجريمهر 1381مهر  1386کاربردیسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان
مطالعه و ارزیابی ژنوتیپ های مختلف گندم از نظر مقاومت به خشکی   مجريمهر 1385مهر  1386کاربردیمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان
طراحی فضای سبز و سیستم آبیاری سپهر با رعایت کاهش مصرف آب   مجري 1395  1395سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری زنجان
مقایسه جمعیت‎های انیسون (Pimpinella anisum L.) ایران از نظر روغن و پروتئین دانه   مجري 1398  1398سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان
هسته اولیه بذر ماریتیغال   مجري 1399  1399معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
ثبت و معرفی 12 رقم جدید گندم مقاوم به خشکی برای شرایط دیم   مجري 1399  1399معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری