خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21771   بروزرسانی: 17-02-1400

Jalal Saba

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

1- انجمن علوم زراعت واصلاح نباتات ایران

2- هيأت تحريريه مجله فن آوری های نوين كشاورزي

3- عضو حقیقی کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری (1399 تا کنون)

4- عضو حقیقی کمیته تخصصی تولید بذر سبزی و صیفی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهعوری (1399 تا کنون)