خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27709   بروزرسانی: 16-01-1399

Mohammad Reza YAFTIAN

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

  •   1389 عضو انجمن بین المللی آب از سال
  •   عضو انجمن نانوفنآوری ایران از سال 1382
  •   عضو انجمن شیمی ایران از سال 1377