خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21355   بروزرسانی: 22-12-1396

Mohammad Reza YAFTIAN

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. شيمي تجزيه (كارشناسي خاك شناسي)2. شيمي تجزيه 1 و 2 (كارشناسي شيمي)3. شيمي تجزيه پيشرفته (كارشناسي ارشد شيمي)4. مباحث نوين در شيمي تجزيه (كارشناسي ارشد شيمي تجزيه)5. مباحث نوين در شيمي تجزيه - كاربرد تركيبات ماكروسيكل در شيمي تجزيه (دكتراي شيمي تجزيه)6. روش استفاده از متون علمي شيمي (كارشناسي شيمي)7. روش های فیزیکی و شیمیایی جداسازی (کارشناسی ارشد)8. روش های نوین تجزیه دستگاهی (دکترای شیمی تجزیه) 9. شناخت و کاربرد دستگاه های آزمایشگاهی مدرن (دکتری خاکشناسی)10. تجزیه دستگاهی (کارشناسی ارشد علوم محیط زیست)