خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30182   بروزرسانی: 21-04-1399

Farhad Bayat

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
کنترل بهينه سيستمهاي خطي مقيد با استفاده از ترکيب تئوري برنامه‌ريزي چندپارامتري و کنترل پيش‌بين.   مجري 1385  1390 تحقيقاتيدانشگاه علم و صتعت ايران
استخراج معادلات ديناميک دقيق و طراحي کنترل‌کننده مقاوم براي يک سکوي دو درجه آزادي (Pan-Tilt).   مجري 1388  1389کاربردي - تحقيقاتيصنايع هوا فضا
طراحي خلبان خودكار (اتوپايلوت) براي شبيه‌سازي اهداف مختلف در يك محيط مجازي بمنظور تست ميزان موفقيت درگيري.   مجري 1387  1388کاربردي - تحقيقاتيصنايع هوا فضا
طراحي كنترل كنندة مقاوم براي يک سيستم پرتابگر (لانچر) بر اساس روشهاي پيشرفتة كنترلي.   همكار 1386  1387کاربردي - تحقيقاتيصنايع هوا فضا
مدلسازي، استخراج و پياده‌سازي زمان حقيقي (Real-Time) معادلات شش درجة آزادي(6-DOF) حرکت اجسام پرنده در فضا، قابل استفاده در مدلسازيهاي دقيق ماهواره   مجري 1384  1385کاربردي - تحقيقاتيصنايع هوا فضا
طراحي و ساخت يک سيمولاتور سخت‌افزاري-نرم‌افزاري جهت پياده‌سازي و تست قوانين تخمين، تعيين و کنترل وضعيت در ماهواره‌هاي سه محوره‌ در شرايط   مجري 1383  1384کاربردي - تحقيقاتيدانشگاه علم و صتعت ايران
پروژة تحقيقاتي، توجيهي و امکان‌سنجي سازمان فضايي کشور شامل بررسي طرحها و اولويتهاي تکنولوژي فضايي بر اساس مطالعة سازمان فضايي کانادا(CSA)    همكار 1383  1385کاربردي - تحقيقاتيوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات