خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28894   بروزرسانی: 23-11-1398

Farhad Bayat

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. سيستمهاي کنترل خطی 2. تئوري مدارهاي الکتريکي II 3. سیستمهای کنترل مدرن 4. ریاضیات مهندسی پیشرفته5. کنترل سیستمهای غیرخطی6. کاربرد بهينه سازي در مهندسي (کنترل)7. سيستمهاي کنترل فازي 8. کنترل پیش بین مبتنی بر مدل