خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه زراعت و اصلاح نباتات]

بازدید:9333   بروزرسانی: 2015-10-20

Jalal Saba
جلال صبا
دانشیار

پست الکترونيکی
Saba@znu.ac.ir      jsaba49@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/saba_jalal
تلفن
   (+98) 9121412356   (+98) 241 5152248
فکس
(+98) 241 5152248   (+98) 241 2283202
آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، صندوق پستی 45195-313