خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

ارتباط با ما

دانشگاه زنجان ، دانشکده مهندسی، گروه برق، آزمایشگاه سیستم های کنترل پیشرفته

 

تلفن: 33054219-024

پست الکترونیکی: mobayen@znu.ac.ir