خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 11-2-1397
سيستم شبکه حسگر بيسيم آشوبناک

هدف از طراح سیستم شبکه حسگر بیسیم آشوبناک، طراحی و فراهم آوردن روشی بر پايه همزمان سازي سیستم های آشوبناک زمان محدود براي تضمين کارآيي بالا به منظور افزايش امنيت در شبکه هاي حسگر بيسيم می باشد. يکي از نيازهاي اساسي در بسياري از کاربردهای عملی مانند شبکه هاي حسگر بيسيم، کوتاه بودن زمان همزمان شدن است. با توجه به حساسيت زياد سيستم هاي آشوبي به مقدار اوليه و همچنين نويز و نامعيني هاي موجود در فرستنده، گيرنده و کانال انتقال، يکي از اهداف اين سیستم، استفاده از روش های کنترل تطبيقي در همزمان سازي سيستم هاي مخابرات امن آشوبي عملی است. سیستم مخابراتی انتخاب شده، سیستم ماسک زدن آشوبی فرض می شود و سیستم آشوبی موجود در فرستنده و گیرنده، سیستم آشوبی چوآ در نظر گرفته شده است. همزمان سازی در مراحل طراحی، شبیه سازی و ساخت به صورت زمان محدود انجام می شود و تأخیر کانال ارتباطی، ثابت در نظر گرفته شده است. همچنین اثرات اغتشاش خارجی و نامعینی پارامتری در فرآیند طراحی و ساخت در نظر گرفته شده اند. 

بازدید امروز: 2