خانه :: اساتید :: اخبار

Mohammad Badsar

عنوان کتاب: کاربرد مدل سازی معادلات ساختاری در پژوهش های اجتماعی و توسعه روستایی
چکيده

خلاصه‌ای از فصول کتاب

 

فصل اول: مفاهیم پایه در مدل‌سازی معادلات ساختاری

فصل اول کتاب دربرگیرنده مفاهیم پایه و اساسی در مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. در فصل اول تلاش شد تا پژوهشگران عزیز ضمن آشنایی با تکنیک چندمتغیره معادلات ساختاری، با مزیت‌های به‌کارگیری این تکنیک، اصطلاحات، ملزومات، مفروضات و نرم‌افزارهايی آشنا شوند که می‌توان با آنها این تکنیک را اجرا كرد. در این کتاب كوشيده‌ايم تا مطالب به گونه‌ای ارائه شود که ضمن آموزش تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار AMOS، اطلاعات و دانش لازم در باب تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری در صورت استفاده از هر نرم‌افزاری در این حوزه قابل‌بهره‌برداری باشد.

فصل دوم: معرفی نرم‌افزار AMOS برای انجام مدل‌سازی معادلات ساختاری

فصل دوم کتاب به معرفی نرم‌افزار AMOS اختصاص دارد. در این فصل علاوه بر آشنایی با نرم‌افزار سعی بر آن‌ است تا نرم‌افزار به‌صورتِ گام‌به‌گام به‌گونه‌ای آموزش داده شود كه حتی افراد مبتدی هم با کمک کتاب بتوانند ضمن کار و کسب مهارت استفاده از نرم‌افزار، با مراحل اصلی طراحی و آزمون مدل‌های پیشنهادی بر اساس تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری آشنا شوند.

فصل سوم: ارزیابی نیکویی برازش و اعتبارسنجی مدل‌ها

فصل سوم کتاب به دو بحث بسیار اساسی و مهم در مدل‌سازی معادلات ساختاری یعنی ارزیابی نیکویی برازش مدل و اعتبارسنجی ابزارهای اندازه‌گیری اختصاص دارد. همچنین در این فصل بحث آزمون و کنترل اعتبار و پایایی سازه‌‌ها شامل اعتبار ظاهری و محتوایی، اعتبار منطقی، اعتبار همگرا و اعتبار تشخیصی به‌طور کامل ارائه می‌شود.

فصل چهارم: انواع مدل‌ها و مراحل عملیاتی در مدل‌سازی معادلات ساختاری

در فصل چهارم کتاب از مراحل عملیاتی در مدل‌سازی معادلات ساختاری بحث می‌شود. در این فصل ضمن اشاره به اهمیت مبانی نظری برای طراحی مدل‌ها در مدل‌سازی معادلات ساختاری، پژوهشگران را با مراحل عملیاتی آماده‌سازی داده‌ها برای انجام مدل‌سازی معادلات ساختاری، اجرای تحلیل‌های عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم، مدل اندازه‌گیری و در نهایت مدل ساختاری و انواع مدل‌های ساختاری آشنا می‌كنیم.

فصل پنجم: آزمون و ارزیابی اثر متغیرهای میانجی

فصل پنجم کتاب به یکی از مباحث اساسی در مطالعات اجتماعی و اقتصادی یعنی آزمون و ارزیابی اثرات میانجی اشاره دارد. در این فصل سعی شده است علاوه بر اشاره به آزمون اثرات میانجی با استفاده از نرم‌افزار SPSS، آزمون اثرات میانجی از طریق نرم‌افزارAMOS  به روش‌های متداول و مرسوم از طریق آنالیز مدل‌های چندگانه (Multi-Model Analyses) و همچنین روش خودگردان‌سازی (Bootstrap) با مثال‌های کاربردی بررسی شود.

فصل ششم: آزمون و ارزیابی اثر متغیرهای تعدیل‌گر

فصل ششم کتاب به بحث مهم دیگري در مدل‌سازی معادلات ساختاری یعنی آزمون اثر متغیرهای تعدیل‌گر اختصاص دارد. در این فصل ضمن اشاره به نحوه آزمون اثرات متغیر تعدیل‌گر با استفاده از نرم‌افزار SPSS، قابلیت‌ها و توانایی‌های نرم‌افزار AMOS در آزمون اثر متغیرهای تعدیل‌کننده به‌صورت عملیاتی و گام‌به‌گام از طریق روش آنالیز گروه‌های چندگانه (Multi-Group Analyses) ارائه می‌شود.