خانه :: اساتید :: اخبار

Mohammad Badsar
محمد بادسار
دانشیار

پست الکترونيکی
badsar@znu.ac.ir      mbadsar@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/badsar-mohammad

تلفن
   (+98) 24 3305    +98 (0) 24 3305 4338

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، اتاق 2، کدپستی 38791-45371