خانه :: اساتید :: اخبار

Mohammad Badsar

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
بررسی نقش اعتبارات روستایی در ارتقاء سطح کیفیت زندگی جامعه روستایی مطالعه موردی روستاییان شهرستان زنجان   مجريبهمن 1396آبان  1397
بررسی و تحلیل سبک زندگی خانواده های شهری و روستایی در استان زنجان   مجرياسفند 1396در دست اجرااداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان