خانه :: اساتید :: اخبار

Mohammad Badsar

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ارزیابی اثرات اجتماعی کشاورزی2. کاربرد رایانه در تحلیلی داده های اجتماعی و رفتاری3. 4. راهبردهای توسعه کشاورزی در ایران و جهان5. ارزشیابی پروژه های توسعه روستایی و کشاورزی6. آمار پیشرفته7. زبان تخصصی دانشجویان ترویج8. روستا شناسی و توسعه روستایی9. ارزشیابی پروژه10. توسعه و سرمایه اجتماعی