خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22016   بروزرسانی: 10-06-1394

Khalil Jamshidi

خلیل جمشیدی عادل فرهمندمهر جواد حمزه یی  
تأثیرکم آبیاری درمراحل مختلف رشد بربرخی صفات فنولوژیک گیاه دارویی انیسون
چکيده


چكيده كم آبياري يك راهكار مطلوب براي توليد محصول در شرايط كمبود آب است به طوري كه در اين روش عملكرد گياه آگاهانه كاهش داده مي شود تا كاهش محصول در واحد سطح با افزايش سطح زير كشت جبران شود. به منظور مطالعه تاثير كم آبياري بر برخي صفات فنولوژيك گياه دارويي انيسون، اين آزمايش بصورت بلوك كامل تصادفي با سه تكرار در مزرعه يكبار قطع آبياري (RI2R) ، آبياري در تمام مراحل (RI1R) : تحقيقاتي دانشگاه بوعلي سينا همدان انجام شد. تيمارهاي آبياري شامل يكبار قطع آبياري در مرحله شيري خميري شدن دانههاي نواحي مياني چترهاي اصلي صورت (RI3R) ، در مرحله ساقهدهي گرفت. با قطع آبياري در مراحل مختلف رشد تعداد دانه در چترك چتر شاخه اصلي، تعداد شاخه فرعي در بوته، تعداد چتر در شاخه اصلي، تعداد چتر در شاخه فرعي، تعداد چترك در چتر شاخه فرعي، ارتفاع بوته به طور معني داري تحت تاثير قرار گرفتند. بيشترين كاهش در صفات مربوط به تيمار يكبار قطع آبياري در مرحله ساقهدهي بود و اختلاف معنيداري بين آبياري در تمام مراحل و يكبار قطع آبياري در مرحله شيري خميري شدن دانههاي نواحي مياني چترهاي اصلي در اكثر صفات وجود نداشت. واژه هاي كليدي: قطع آبياري، مراحل مختلف رشد، صفات فنولوژيكي، انيسون